Trennung von geometrischen Formen und Daten

In BIM&CO staan de gegevens los van de geometrie. De gegevens zijn in de database opgeslagen. De geometrie is slechts een weergave van het object, dat volgens de behoefte alle of een gedeelte van deze gegevens kan bevatten.

Een object ontwerpen of publiceren in BIM&CO is de verschillende elementen die nodig zijn om het object te bepalen in de database van het platform plaatsen, dat wil zeggen:

 • Het bestand of de bestanden die de geometrie vertegenwoordigen (verschillende formaten en/of verschillende weergaven (LOD))
 • Alle benodigde parameters voor de complete beschrijving van het object
 • Technische details voor het gebruik of de installatie
 • Documenten en afbeeldingen om het begrip ervan te voltooien

Deze gegevens worden vervolgens gebruikt, naar behoefte, op het moment van de invoeging of de update van het object, door ze in het geometrische model te integreren.

Wanneer nieuwe behoeften ontstaan, kan de eigenaar van het object op elk moment de database updaten met de aanvullende informatie die beschikbaar is tijdens het updaten van een object.

De BIM&CO-database: voor een object kunnen verschillende geometrische modellen, eigenschappen, types, afbeeldingen en documenten worden opgeslagen.

Wanneer een object wordt ingevoegd met het commando Smart Download kiest de gebruiker zijn geometrische model, zijn eigenschappen en zijn types in de database.

Dit systeem heeft vele voordelen

 • Een enkele invoer: omdat het noodzakelijk is om over verschillende geometrische modellen te beschikken om te voldoen aan de verschillende formaten van de software en de verschillende ontwikkelingsniveaus (LOD), wordt de informatie in een keer ingevoerd en op een enkele plek opgeslagen, die rechtstreeks toegankelijk is voor de ontwerper van het object.
 • Beheer van meerdere talen: in de BIM&CO-database worden de gegevens in verschillende talen ingevoerd, zodat de gebruiker op het moment van de invoeging kan kiezen en beschikken over informatie in zijn eigen taal of de projecttaal.
 • Een meegroeisysteem: op elk moment kan de eigenaar gegevens of documenten toevoegen, volgens de behoefte.

Trennung von geometrischen Formen und Daten

Das Erstellen oder Veröffentlichen eines Objekts in BIM&CO besteht darin, in der Datenbank der Plattform  die verschiedenen Elemente abzulegen, mit denen es definiert wird, insbesondere:

 • Die Datei oder Dateien, die der Geometrie entsprechen (verschiedene Formate und/oder verschiedene Darstellungen (LOD)).
 • Alle Parameter, die für die vollständige Beschreibung des Objekts erforderlich sind.
 • Technische Details für seine Verwendung oder Implementierung.
 • Erläuternde Dokumente und Bilder.

Diese Daten werden anschließend je nach Bedarf bei der Integration oder der Aktualisierung des Objekts verwendet, indem Sie in das geometrische Modell eingefügt werden.

Wenn ein neuer Bedarf auftritt, kann der Eigentümer des Objekts jederzeit die Datenbank mit den zusätzlichen Informationen aktualisieren, die dann bei der Aktualisierung des Objekts zur Verfügung stehen.

Die BIM&CO-Datenbank: Für ein Objekt können verschiedene geometrische Modelle, Eigenschaften, Typen, Bilder und Dokumente abgelegt werden.

Beim Einfügen des Objekts mit dem Smart Download-Befehl wählt der Benutzer sein geometrisches Modell, seine Eigenschaften und seine Typen in der Datenbank aus.

Dieses System bietet zahlreiche Vorteile

 • Eine einzige Eingabe: Da für die verschiedenen Software-Formate und Entwicklungsstufen (LOD) mehrere geometrischen Modelle nötig sind, werden die Informationen an einer einzigen Stelle eingegeben und gepflegt, wo der Objektersteller direkten Zugriff auf sie hat.
 • Mehrsprachige Verwaltung: In der BIM&CO-Datenbank werden die Daten in verschiedenen Sprachen eingegeben, so dass der Benutzer beim Einfügen der Daten die Informationen in seiner Sprache oder der Projektsprache auswählen und verwenden kann.
 • Ein evolutives System: Der Eigentümer kann jederzeit und je nach Bedarf Daten oder Dokumente hinzufügen.