Créez et publiez vos objets et de données pour le BIM

Privacybeleid

Update van 25/05/2018.

Preambule

Dit privacybeleid definieert de manier waarop BIM AND CO "BIM&CO" de gebruikers informeert en de persoonlijke gegevens gebruikt en beschermt die aan het bedrijf zijn doorgeven via het platform BIM&CO of ONFLY (hierna: "het platform").
Net zoals in de hierboven uiteengezette AGV , impliceert elke toegang en/of het gebruik van het platform acceptatie en naleving van alle voorwaarden van dit privacybeleid en de onvoorwaardelijke aanvaarding ervan. Het is daarom een contract tussen BIM AND CO en de gebruiker.
Dit privacybeleid kan op elk moment door BIM&CO worden gewijzigd of aangevuld, met name om te voldoen aan alle gerechtelijke of technologische ontwikkelingen, of wetgeving en regelgeving. In dat geval wordt de datum van de update duidelijk aangegeven bovenaan dit beleid. Deze wijzigingen binden de gebruiker zodra ze online worden geplaatst. Het is daarom goed dat de gebruiker regelmatig dit privacy- en cookiesbeleid raadpleegt om kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

1. Persoonlijke gegevens

BIM&CO verbindt zich ertoe de verzameling en verwerking van persoonlijke informatie, uitgevoerd binnen het platform, uit te voeren in overeenstemming met de gewijzigde Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en vrijheden, hierna te noemen de "Wet informatica en vrijheden" en de algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna "GDPR" genoemd).
Daarom informeert BIM&CO zijn gebruikers over de volgende punten:

1.1 Definitie van de persoonlijke gegevens

"Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie die zou kunnen resulteren in de identificatie van een individu.

1.2 Behandeling van de persoonlijke gegevens

De behandeling van persoonlijke gegevens omvat elke bewerking die handmatig wordt uitgevoerd of waarbij geautomatiseerde processen worden toegepast op persoonlijke gegevens. Dit kan betreffen het verzamelen, registreren, organiseren, structureren, behouden, aanpassen of wijzigen, extraheren, consulteren, gebruiken, communiceren door transmissie, verspreiden of enige andere vorm van verstrekking, benaderen of interconnectie, beperken, verwijderen of vernietigen van dergelijke gegevens.

1.3 Verantwoordelijke voor de behandeling

De verantwoordelijke voor de behandeling is het bedrijf BIM AND CO SAS “BIM&CO”, met een kapitaal van €1 666 562, geregistreerd bij de RCS van Le Havre onder het nummer 810000943 en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Parc Eco Normandie 76430 Saint Romain de Colbosc - Frankrijk.
Telefoon: +33 (0) 232 794 426.

1.4 Aard van de verzamelde gegevens

Alleen de gegevens die nodig en relevant zijn voor de nagestreefde doelen worden verzameld (evenredigheidsbeginsel). Dat kunnen zijn:

 • Burgerlijke staat
 • voornaam en achternaam
 • e-mailadres
 • login en wachtwoord
 • alle andere persoonlijke gegevens die nuttig kunnen zijn voor de doeleinden uiteengezet in artikel 1.5 hieronder.

De informatie die BIM&CO moet verzamelen, is afkomstig van:

 • Ofwel van vrijwillige registratie van een e-mailadres waarmee de gebruiker nieuwsbrieven kan ontvangen
 • Ofwel de invoer van de persoonlijke gegevens van de gebruiker bij registratie op het platform
 • Ofwel gegevens voortkomend uit de navigatie van de gebruiker op het platform via cookies en andere technologieën.

Als de bovenstaande gegevens online zijn aangeleverd, kan BIM&CO ze ook offline verzamelen (bijvoorbeeld via een vrijwillig gegeven commerciële kaart aan een werknemer van het bedrijf). Dit privacybeleid is daarom van toepassing, ongeacht de wijze van verzamelen.
PBovendien kan het zijn dat BIM&CO gebruik maakt van gereedschap of software waarmee, in overeenstemming met de vigerende wetgeving, niet-persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld via de terminal van de gebruiker.
"Niet-persoonlijke gegevens" betekent alle informatie die niet resulteert in de identificatie van een persoon.
Deze gegevens zijn anoniem, worden verwerkt in geaggregeerde vorm en zijn niet gekoppeld aan een van persoonlijke gegevens van de gebruiker.
Hieronder vallen bijvoorbeeld informatie over BIM-objecten en -projecten en ze worden gebruikt zoals beschreven bij de behandeling van persoonlijke gegevens via BIM&CO Analytics (genoemd in paragraaf 1.9), voor analyse en statistiek en/of om BIM&CO in staat te stellen zijn diensten te verbeteren.

1.5 Doel van de verzamelde gegevens

De persoonlijke gegevens worden in het algemeen verzameld voor de doeleinden van de activiteiten van BIM&CO, zoals de verbetering van marketing- en reclameacties, de voortdurende ontwikkeling van de functionaliteiten en diensten van het platform om beter tegemoet te komen aan de behoeften van gebruikers of om te voldoen aan bij wet opgelegde rapportageverplichtingen.
Afhankelijk van het geval, zijn de toepassingen als volgt:

 • De gebruiker in staat te stellen zijn abonnement op de nieuwsbrief te beheren (registratie en afmelding)
 • De gebruiker in staat te stellen informatie aan te vragen
 • De gebruiker in staat te stellen een account te openen en te beheren
 • De gebruiker in staat te stellen zich te abonneren op een commerciële service of een ondersteunende dienst
 • Een fabrikant laten weten wie zijn items heeft gezien of gedownload en met deze persoon in contact te komen

In die zin kan BIM&CO het e-mailadres van de gebruiker ook gebruiken voor administratieve doeleinden of andere niet-marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om hem op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen aan het platform, of om andere redenen die worden beschreven in artikel 1.9).

1.6 Bewaarduur

De gegevens die door de gebruikers worden ingevoerd, worden door BIM&CO bewaard voor de duur van de contractuele relatie die resulteert uit het creëren van een gebruikersaccount. De gegevens worden vervolgens opgeslagen voor archiveringsdoeleinden.

1.7 Rechten van de gebruikers

Op grond van de geldende regelgeving blijft de gebruiker de eigenaar van zijn persoonlijke gegevens en heeft hij dus de vrijheid om te allen tijde ervan het bestaan, de bestemming, de inhoud en de omvang te controleren.
Voortvloeiend uit de toepassing van de Wet informatica en vrijheden en de GDPR mogen gebruikers bij de service gratis gebruikmaken van de hieronder aangegeven rechten en ze uitoefenen:

Recht op toegang

De mogelijkheid om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen dat de persoonlijke gegevens worden verwerkt en, in voorkomend geval, de mogelijkheid te krijgen kennis te nemen van het doel van de verwerking, de categorie van de gebruikte gegevens, de ontvangers van de gegevens en de bewaarduur van de gegevens of de criteria die worden gebruikt voor het bepalen van deze duur, het recht om te verzoeken om rectificatie en verwijdering van de gegevens, de beperking van hun behandeling en de mogelijkheid om zich hiertegen te verzetten, het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL, of informatie met betrekking tot de overdracht van persoonlijke gegevens aan een derde land.

Recht op rectificatie

Het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking updates of rectificatie te krijgen van de onjuiste persoonlijke gegevens.

Recht op verwijdering

Het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking verwijdering te krijgen van de persoonlijke gegevens wanneer deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden behandeld, wanneer de betrokkene zijn toestemming intrekt, wanneer hij bezwaar aantekent tegen wegens zijn recht om zich te verzetten tegen de behandeling of als de verwerking van de gegevens onwettig is.

Recht op beperking

Het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking beperking van de behandeling te krijgen wanneer de verwerking van de gegevens onwettig is, wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de verwerking, maar nog steeds nuttig zijn voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van een recht in de rechtbank of wanneer de betrokkene bezwaar aantekent tegen verwerking wegens zijn recht om zich te verzetten.

Recht op overdracht van gegevens

Het recht om de gegevens die aan de verantwoordelijke voor de verwerking zijn verstrekt te ontvangen in een leesbaar, gestructureerd en algemeen gebruikt formaat en de mogelijkheid om deze ongehinderd over te brengen naar een andere verantwoordelijke voor verwerking.

Recht van verzet

Het recht om zich te allen tijde, om redenen in verband met iemands specifieke situatie, te verzetten tegen de behandeling van zijn persoonlijke gegevens, met name wanneer deze gegevens worden verwerkt met het oog op prospectie, profilering, voor historische, wetenschappelijke of statistische onderzoeksdoeleinden. De verantwoordelijke voor de behandeling kan deze verwerking voortzetten als hij bewijst dat dit noodzakelijk is vanwege een legitieme en dwingende reden die prevaleert boven de belangen en rechten en vrijheden van de betrokkene.

Deze rechten hebben betrekking op alle persoonlijke gegevens van de gebruikers.
Gebruikers kunnen deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met:

 • Per post aan het volgende adres:

BIM&CO
Service de gestion des bases de données utilisateurs
Parc Eco Normandie – 76430 Saint Romain de Colbosc – France.

BIM&CO heeft een periode van één maand vanaf de ontvangst van het verzoek om een antwoord te geven.
In sommige gevallen kan de gebruiker deze rechten ook rechtstreeks uitoefenen:

 • Als hij is geregistreerd op het platform: hij heeft te allen tijde toegang tot zijn gegevens en kan deze wijzigen of verwijderen door in te loggen op zijn lidruimte van de site/mijn profiel wijzigen/voorkeuren
 • Als hij een abonnement heeft op een van de nieuwsbrieven van BIM&CO: hij kan zich op elk moment afmelden door te klikken op de link waarmee men zich afmeldt, onderaan elke ontvangen e-mail of in de rubriek "mijn profiel wijzigen> voorkeuren"
 • Wat betreft cookies heeft hij directe middelen voor bezwaar, zoals hieronder gespecificeerd in paragraaf 2.4.
 • Indien de gebruikers overigens van mening zijn dat de behandeling van hun persoonlijke gegevens niet in overeenstemming is met de van kracht zijnde wet- en regelgeving, hebben zij de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de CNIL.

  1.8 Veiligheid van de gegevens en de personen voor wie ze bestemd zijn

  BIM&CO verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens die de gebruiker wil communiceren te beschermen en te beveiligen, om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen en om te voorkomen dat ze worden vervalst, beschadigd, vernietigd of bekendgemaakt aan niet geautoriseerde derden.
  Het bedrijf gebruikt daarom fysieke, elektronische en procedurele beveiligingen, die in principe voldoen om dergelijke gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies en tegen ongeoorloofde toegang en niet geautoriseerde openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

  Echter, waar BIM&CO al het mogelijke doet om persoonlijke gegevens te beschermen, kan gezien het onvermijdelijke risico van overdracht van gegevens via het internet, de totale bescherming tegen fouten die optreden tijdens de transmissie van persoonlijke gegevens niet worden gegarandeerd als zij buiten redelijke controle van BIM&CO vallen.

  Aangezien persoonlijke gegevens vertrouwelijk kunnen zijn, is hun toegang beperkt tot werknemers of dienstverleners die deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren.
  Alle personen die toegang hebben tot de persoonlijke gegevens van gebruikers zijn gebonden door een geheimhoudingsplicht en worden onderworpen aan disciplinaire sancties en/of andere sancties als zij zich niet aan deze verplichtingen houden.

  Let wel: de gebruiker is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord en informatie die in zijn account verschijnt. Hij verbindt zich ertoe dit wachtwoord te bewaren en aan niemand door te geven.

  1.9 Doorsturen van de persoonlijke gegevens

  BIM&CO kan persoonlijke informatie aan derden bekendmaken als zij van mening zijn dat dergelijke openbaarmaking om technische redenen (zoals hostingdiensten) noodzakelijk is of om de wettelijke belangen van de onderneming te beschermen (bijvoorbeeld in geval van overname, fusie met een derde partij of volledige of gedeeltelijke liquidatie).
  Daarom stemt de gebruiker, door het platform te gebruiken, ermee in dat BIM&CO zijn persoonlijke gegevens aan de bovengenoemde derden stuurt en erkent dat deze worden verwerkt in overeenstemming met hun eigen privacybeleid.

  BIM&CO kan dergelijke persoonlijke informatie ook vrijgeven als er een wettelijke verplichting is of als zij te goeder trouw geloven dat een dergelijke bekendmaking noodzakelijk is in het kader van een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld bevelschrift, dagvaarding of ander gerechtelijk bevel) of om de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van het bedrijf, zijn klanten of het publiek te beschermen.

  Dergelijke overdrachten kunnen worden gedaan met elke methode die BIM&CO passend acht en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  Ook kan het bedrijf, via BIM&CO Analytics, bepaalde persoonlijke gegevens van de gebruiker delen met de fabrikanten die inhoud hebben waartoe de gebruiker toegang wenst. Het is zo dat alle acties op de objecten die op het platform worden uitgevoerd, worden opgeslagen in een database en dit maakt een analyse mogelijk van de gebruiksmogelijkheden die worden verspreid in de vorm van statistieken. Hierdoor kunnen fabrikanten trends in real-time bekijken vanaf hun fabrikantpagina's of de volledige rapportering met verschillende syntheses bekijken en zij kunnen in het bijzonder toegang krijgen tot gebruikers om hun verkoop follow-ups te bereiken. Daarom geeft de gebruiker door de toegang tot dergelijke inhoud toestemming aan BIM&CO om zijn persoonlijke gegevens naar de fabrikant te sturen en erkent hij dat deze door deze fabrikant zullen worden verwerkt in overeenstemming met zijn eigen privacybeleid.
  Via ONFLY heeft het bedrijf dat klant is van BIM&CO toegang tot de persoonlijke gegevens van haar gebruikers. In dit kader zal dit bedrijf deze gegevens in overeenstemming met haar eigen privacybeleid verwerken.

  1.10 Links naar andere websites en sociale netwerken

  LHet platform kan af en toe links naar websites van derden bevatten. Aangezien deze websites hun eigen privacybeleid hebben, wijst BIM&CO elke verantwoordelijkheid af voor het gebruik dat deze sites maken van de informatie die wordt verzameld wanneer de gebruiker op deze links klikt.

  2. Speciaal wat betreft cookies

  2.1 Presentatie van een cookie

  Een cookie is een tekstbestand dat gebruikt wordt bij het bladeren door websites en dat in een daarvoor bestemde ruimte op de harde schijf van een gebruikersterminal (computer, tablet, mobiele telefoon of elk ander voor internet geoptimaliseerd apparaat) wordt geplaatst tijdens het raadplegen van online inhoud of advertenties. Het wordt gebruikt om de pagina’s te personaliseren door ze aan te passen aan het profiel van de gebruiker en bevat verzamelde gegevens zoals, afhankelijk van het geval, de naam, het e-mailadres, het tijdstip en de dag van verbinding, het computerbesturingssysteem van de gebruiker, pagina's van bezochte sites ...
  Cookies kunnen permanent zijn (en opgeslagen blijven na het bezoek aan de sites, om te worden gebruikt voor latere bezoeken aan sites) of tijdelijk (en verdwijnen wanneer men de sites verlaat).

  2.2 Functie van cookies

  BIM&CO gebruikt, afhankelijk van het Platform, verschillende cookies:

  • Sessiecookies , waarmee de gebruiker verbonden kan blijven met het platform zonder dezelfde informatie (zoals e-mailadres en wachtwoord) meerdere keren te hoeven opgeven om dezelfde taak uit te voeren
  • Cookies voor het beheer van rechten , die op basis van het autorisatieniveau van de gebruiker hem toestaan om elementen van het platform (inhoud van pagina's, objecten) te bewerken
  • Communicatie-cookies , waarmee de chat-module van het platform correct kan worden gebruikt
  • Cookies voor het beheer van advertenties , die er voornamelijk zijn om de gebruiker uit te sluiten van advertentiecampagnes
  • o Statistische cookies , waarmee BIM&CO de bezoeken van het platform zo goed mogelijk kan meten en analyseren

  Betreffende statistische cookies kan het bedrijf de diensten van externe leveranciers (momenteel Google Analytics) gebruiken.

  2.3 Google Analytics

  Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"), die cookies gebruikt om BIM&CO te helpen het gebruik van het platform door zijn gebruikers te analyseren.
  De gegevens die worden gegenereerd door cookies (inclusief IP-adressen) worden door Google verzonden en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
  Google gebruikt de verzamelde informatie om het gebruik van het platform te evalueren, om rapporten over de activiteit van de site te verzamelen voor BIM&CO en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot de activiteit van de site en het gebruik van internet.
  Als Google deze informatie aan derden mag doorgeven in geval van een wettelijke verplichting, of wanneer dergelijke derden namens Google dergelijke gegevens verwerken, zal Google het IP-adres van de gebruikers niet koppelen aan enige van zijn andere gegevens.

  2.4 Keuze en wijzen van aanvaarding of bezwaar tegen cookies

  Wanneer een gebruiker op het platform surft, worden cookies standaard geactiveerd en kunnen de gegevens lokaal op zijn apparatuur worden gelezen of opgeslagen.
  De gebruiker zal de eerste keer dat hij een cookie ontvangt op de hoogte worden gebracht en kan dus besluiten het te accepteren of te weigeren. Door de site te blijven gebruiken, accepteert de gebruiker uitdrukkelijk het gebruik van dergelijke cookies door BIM&CO.
  Hij kan echter ook zijn browser configureren om cookies systematisch te weigeren (inclusief cookies die worden gebruikt voor het tellen van het aantal bezoekers). Als dit echter het geval is, werken sommige functies en kenmerken van het platform mogelijk niet correct en heeft de gebruiker mogelijk geen toegang tot bepaalde onderdelen of services van de site.

  3. Contact

  Voor vragen over dit privacybeleid of voor elk verzoek met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens kan de gebruiker contact opnemen met BIM&CO via e-mail op het adres: legal@bimandco.com